Na Khatib J Mziray

Sifa za Mwenyezi Mungu, ni Ukamilifu wa kila sifa. Ujuzi wa kila kitu na mtoaji wa mahitaji ya kila kiumbe, tangu kuumbwa kwa viumbe mpaka siku ya mwisho wa dunia.

Hivyo, alikuwa anajua kuwa, wanadamu watahitaji kukutana ili kujuliana hali, iwe ni wambali, au wakaribu, au wa nchi,  na mabara  mbalimali. Iwe ni kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu au kwa kujadiliana mustakabali wao.

Na lengo la kumuumba mwanadamu mwisho wa viumbwa, ni ili Akimuumba akute kila kitu kiko tayari, ili asipate shida. Hivyo hata mahali pa kukutania pawe tayari ibakie kuwaelekeza kuwa ni wapi. Mwenyezi Mungu akawaelekeza wanadamu hivi:

“Na kumbukeni tulipoifanya ile Nyumba (ya Alkaaba) iwe pahala pa kukusanyika watu na pahala pa amani. Na alipokuwa akisimama Ibrahim pafanyeni pawe pa kusalia. Na tuliagana na Ibrahim na Ismail: Itakaseni Nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutu’fu na wanaojitenga,  huko kwa ibada, na wanao inama na kusujudu.” (Qur’an 2:125).                                    Hapa tunajifunza kuwa ‘Kaaba’ iliasisiwa na Mwenyezi Mungu ili iwe pahala pa mkusanyiko wa watu kutoka sehemu mbali mabali duniani. Lakini kwa masharti aliyoweka Mwenyezi Mungu.                                    Hivyo, Ibrahim na Ismail wamefanya kuonyeshwa ili kuliendeleza, au kusimamisha kuta za Kaaba. Ndiyo maana eneo hilo linaendelea kupanuliwa, kulingana na wakati uliopo, kutokana na ongezeko la watu.

“Na kumbukeni Ibrahim na Ismail walipo inyanyua misingi ya ile Nyumba wakaomba: Ewe Mola Mlezi wetu! Tutakabalie! Hakika Wewe ndiye Msikizi Mjuzi.” (Qur’an 2: 127)

Aya hiyo inatuthibitishia kuwa kuna kitu Mwenyezi Mungu alishakiweka pale kama Msingi, au alama ya kujengwa jingo. Ndiyo maama Ibrahim na Ismail wao wanafanya kunyanyua misingi. Kwa maana ya aya hizo mbili, ni kuwa, Mwenyezi Mungu alishachagua pahala pa kukutania wanadamu wote,  ili kumtii, kumtukuza na kushauriana.

Ndiyo maana Ibrahim aliomba hivi:             

Ee Mola wangu mlezi! Ufanye huu  uwe mji wa amani, uwaruzuku watu wake matunda, wale wanao mwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Akasema: Na mwenye kukufuru pia nitamstarehesha kidogo, kisha nitamsukumiza kwenye adhabu ya Mto,  napo ni pahala pabaya mno pa kurejea.” (Qur’an 2: 126)

Kwa mujibu wa aya hiyo ni kuwa mkusanyiko wa wanaadamu wenye amani, salama na kusalimika ni ule utakao kusanyika katika Jengo na Eneo lililo asisiwa na Mwenyezi Mungu.

Swali lakujiuliza, ni kuwa je, Ibilisi hajui habari hizi? Kama anajua alichukua au anachukua hatua gani kulingana na sifa zake na wafuasi wake?

Umagharibi, kama mfumo unaongoza kutekeleza sera za Ibilisi, unadhani haujui habari hii? Kulingana na Umagharibi unavyo ishughulikia Qur’an, kuna uhakika wanajua. Sasa nini matokeo au nini kitatokea. Ibilisi alishamwapia Mwenyezi Mungu kuwa:                                                                      

“ Akasema “Kwa kuwa umenihukumia upotofu (upotevu) basi nitawakalia (waja Wako) katia njia Yako iliyo nyooka (ili niwapoteze). Kisha nitawafikia kwa mbele yao na nyuma yao na kuumeni (kuliani) kwao na kushotoni kwao; wengi katoka wao hutawakuta (hutawaona) ni wenye kushukuru.” (Qur’an 7:16-17.)

Kumbuka ahadi hii anamwahidi Mwenyezi Mungu. Ninachosema hapa ni kuwa, Sisi tukiwa ni Waislamu tusifanye maskhara na ahadi hii. Ahadi hiyo aliitekeleza kwa Adamu na Hawaa, na akaitekeleza kwa watoto wa kwanza wa Adam na Hawaa; na anaendelea kuitekeleza hadi sasa.

Ndiyo maana wakatokea kina Namrusi bin Kanaan, kina Abraha kutaka kuivunja Kaaba kabla Mtume Muhammad hajazaliwa. Tusidhani kuwa sera zile za Abraha alizosaidiwa na Warumi zimekwisha. Laa, zinaendelezwa kwa mbinu za kisasa.

Wasiwasi wangu ni kuwa, jinsi nchi za Mashariki ya Kati zinavyo chonganishwa, na kupigana, huenda hali hiyo ikawa na athari kubwa katika nafasi ya Alqaaba na Makkah kwa ujumla kwa Waislamu.

Bwana Yesu alituwekea wazi kuwa watu wasiotaka kufuata sheria za Mungu ni kwa sababu gani:              

“Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo?  Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu, Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo; kuzitenda; wala hakusimama katika kweli, kwa maana hamna hio kweli ndani yake. Asemapo uwongo, huyasema yaliyo yake mwenyewe; kwa sababu yeye ni mwongo, na baba wa huo.” (Yohana 8:43-44)